Read by محمد حقوقی Online

عنوان: شعر زمان ما - احمد شاملو؛ محمد حقوقی؛ تهران، کتاب زمان، 1361؛ در 330 ص؛ موضوع: شعر شاملو از آغاز تا امروز؛ شعرهای برگزیده؛ تفسیر و تحلیل موفقترین شعرها - قرن 20 م...

Title :
Author :
Rating :
ISBN : 465681
Format Type : Hardcover
Number of Pages : 330 Pages
Status : Available For Download
Last checked : 21 Minutes ago!

Reviews

 • Ahmad Sharabiani
  2019-03-29 18:14

  Modern Poetry, from Beginning until Today - Ahmad Shamlu, Mohammad Hoqouqiنخستین خوانش: یکی از روزهای اکتبر سال 1983 میلادیعنوان: شعر زمان ما - احمد شاملو؛ محمد حقوقی؛ تهران، کتاب زمان، 1361؛ در 330 ص؛ موضوع: شعر شاملو از آغاز تا امروز؛ شعرهای برگزیده؛ تفسیر و تحلیل موفقترین شعرها - قرن 20 مهرگز از مرگ نهراسیده ام؛ اگر چه دستانش از ابتذال شکننده تر بود؛ هراس من - باری - همه از مردن در سرزمینی ست که مزد گورکن از آزادی آدمی افزون باشد. جستن؛ یافتن؛ و به اختیار برگزیدن؛ و از خویشتنِ خویش بارویی پی افکندن؛ اگر مرگ را، از این همه ارزشی بیشتر باشد؛ حاشا؛ حاشا؛که هرگز از مرگ هراسیده باشم. احمد شاملوا. شربیانی

 • Shaghayegh Sedaghat
  2019-04-09 17:09

  دردادردا که مرگنه مردن شمع ونه بازماندن ساعت است،نه استراحت آغوش زنیکه در رجعت جاودانهبازش یابی،نه لیموی پر آبی که می مکیتا آنجه دور افکندنی ست تفاله ئی بیش نباشد:تجربه ایست غم انگیزغم انگیزبه سال ها و به سال ها و به سال ها...وقتی که گرداگرد تو را مردگانی زیبا فراگرفته اندیا محتضرانی آشناکه تو را بدیشان بسته اندباز زنجیر های رسمی شناس نامه ها و اوراق هویتوکاغذهائیکه از بسیاری تمبرها و مهرهاو مرکبی که به خوردشان رفته استسنگین شده است-وثتی که پیرامون توچانه ها دمی از جنبش باز نمی ماندبی آنکه از تمامی صداهایک صداآشنای تو باشد.وقتی که درد ها از حسادت های حقیر برنمیگذردو پرسش ها همهدر محور رو ده هاست...آری مرگ؛مرگانتظاری خوف انگیز است؛انتظاری که بیرحمانه به طول می انجامد...

 • Shabnam
  2019-04-23 14:02

  دوستش مي دارمچرا كه مي شناسمشبه دوستي و يگانگي- شهرهمه بيگانگي و عداوت استهنگامي كه دستان مهربانش را به دست مي گيرمتنهائي غم انگيزش را در مي يابماندوهش غروبي دلگير استدر غربت و تنهاييهمچنان كه شاديشطلوع همه آفتاب هاستو صبحانهو نان گرمو پنجره ئيكه صبحگا هانبه هواي پاكگشوده مي شودوطراوت شمعداني هادر پاشويه حوض***چشمه ئيپروانه ئي، وگلي كوچكاز شاديسر شارش مي كندو ياس معصو مانهاز اندوهي گران بارشاين كه بامداد او، ديري استتا شعري نسروده استچندان كه بگويم«ـ امشب شعري خواهم نوشت»با لباني متبسم به خوابي آرام فرو ميرودچنان چون سنگيكه به درياچه ئيو بوداكه به نيرواناو در اين هنگامدختركي خردسال را ماندكه عروسك محبوبش راتنگ در آغوش گرفته باشداگر بگويم كه سعادتحادثه ئي است بر اساس اشتباهي؛اندوه سرا پايش رادر بر مي گيردچنان چون درياچه ئيكه سنگي راونيرواناكه بودا راچرا كه سعادت راجز در قلمرو عشق باز نشناخته استعشقي كهبه جز تفاهمي آشكارنيستبر چهره زندگاني منكه بر آنهر شياراز اندوهي جانكاه حكايتي مي كندآيدالبخند آمرزشي استنخستدير زماني در او نگريستمچندان كه،چون نظري از وي باز گرفتمدرپيرامون منهمه چيزيبه هيات او در آمده بودآنگاه دانستم كه مراديگر از او گزير نيست

 • Soulmaz
  2019-04-05 15:58

  چه بي تابانه مي خواهم ات دوري ات آزمون ِ‌تلخ ِ زنده به گوري!چه بي تابانه تو را طلب مي كنم !بر پشت ِ سمندي گويينو زينكه قرارش نيست.و فاصله تجربه اي بي هوده است.بوي پيراهن ات،اين جا و اكنون.كو ها در فاصله سردند.دست در كوچه و بسترحضور ِ مانوس ِ‌دست ِ تو را مي جويد، و به راه انديشيدن ياس رارَج مي زند.بي نجواي ِ‌انگشتان اتفقطو جهان از هر سلامي خالي ست.

 • Hanie
  2019-04-06 15:12

  اشک رازیستلبخند رازیستعشق رازیستاشک آن شب لبخند عشقم بودقصه نیستم که بگویینغمه نیستم که بخوانیصدا نیستم که بشنوییا چیزی چنان که ببینییا چیزی چنان که بدانیمن درد مشترکم مرا فریاد کندرخت با جنگل سخن میگویدعلف با صحراستاره با کهکشانو من با تو سخن میگویمنامت را به من بگودستت را به من بدهحرفت را به من بگوقلبت را به من بدهمن ریشه های تو را دریافته امبا لبانت برای همه لبها سخن گفته امو دستهایت با دستان من آشناستدر خلوت روشن با تو گریسته ام برای خاطر زندگانو در گورستان تاریک با تو خوانده ام زیباترین سرودها رازیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بوده انددستت را به من بدهدستهای تو با من آشناستای دیریافته با تو سخن میگویمبسان ابر که با توفانبسان علف که با صحرابسان باران که با دریابسان پرنده که با بهاربسان درخت که با جنگل سخن میگویدزیرا که من ریشه های تو را دریافته امزیرا که صدای من با صدای تو آشناست

 • Mehdi khani
  2019-03-30 11:09

  تلاش ارزشمندی از زنده یاد محمد حقوقی در معرفی و طبقه بندی اشعارِ شاعران شعر نو که در آن موفق ترین شعرهای هر شاعر(از دید نویسنده)به همراه مقدمه ای که مسیر شاعریِ شاعر را از ابتدا تا انتها بازگو می کند.و در انتها آثار مهم شاعر را تفسیر می نمایداگر که بیهده زیباست شببرایِ چه زیباست شببرایِ که زیباست؟شب ورودِ بی انحنایِ ستارگانکه سرد می گذردو سوگ وارانِ دراز گیسوبر دو جانبِ رودیاد آوردِ کدام خاطره رابا قصیده یِ نفس گیرِ غوکانتعزیتی می کنندبه هنگامی که هر سپیدهبه صدایِ هم آوازِ دوازده گلولهسوراخمی شود؟اگر که بیهده زیباست شببرایِ که زیباست شببرایِ چه زیباست؟

 • Mohammadniazi
  2019-04-13 15:13

  شب با گلوی خونینخوانده ستدیر گاه.دریا نشسته سرد.یک شاخه در سیاهی جنگلبه سوی نورفریاد می کشد.

 • Ali
  2019-04-13 13:10

  هر ایرانی باید این کتاب رو بخونهقابل توجه تجزیه طلبان محترم

 • Saman Kashi
  2019-04-21 12:16

  مجموعه كتاب‌هايي كه با عنوان " شعر زمان ما " توسط محمد حقوقي به چاپ رسيد به شاعران زير پرداخته است احمد شاملو سهراب سپهري فروغ فرخزاد مهدي اخوان ثالث نيما يوشيج در اين كتابها، مولف سعي كرده كه از هر كتاب شاعر چند شعر را كه گمان مي‌كند قوي‌تر و داراي ساختار منسجم‌تري هستند را انتخاب كرده و در ابتدا و انتهاي كتاب مقدمه و موخره‌اي نيز بيفزايد

 • ZaRi
  2019-04-03 16:22

  هرگز از مرگ نهراسیده‌اماگرچه دستانش از ابتذال شکننده‌تر بود.هراسِ من ــ باری ــ همه از مردن در سرزمینی‌ستکه مزدِ گورکناز بهای آزادیِ آدمیافزون باشد.جُستنیافتو آنگاهبه اختیار برگزیدنو از خویشتنِ خویشبارویی پی‌افکندن ــاگر مرگ را از این همه ارزشی بیش‌تر باشدحاشا، حاشا که هرگز از مرگ هراسیده باشم.

 • Ali
  2019-04-08 14:03

  در مورد شعر، به مطلبی که در وبلاگ گودریدز نوشته ام، مراجعه کنید؛http://www.goodreads.com/author_blog_...

 • عمار
  2019-04-13 13:25

  کتاب ارزشمندی بود در بیان سیاهی های جامعه در عصر پهلوی. با نکته سنجی بسیار و دقت عمیق در روایت داستانی و ریزه کاریهای اجتماعی نوشته شده بود

 • negar heshmat
  2019-04-09 10:18

  کتاب رو بخونید و عاشق شاملو بشین ❤️

 • Saeedeh Safinoor
  2019-04-16 14:18

  کتاب دو تا ویژگی خوب داره. هم یه مجموعه از بهترین های احمد شاملو رو در اختیارتون قرار میده و هم خیلی خلاصه در مورد ابعاد مختلف شعر و جهان بینی شاملو صحبت میکنه.قطعا نمیشه کتاب رو با « سفر در مه» تقی پورنامداریان مقایسه کرد، اما با خوندنش می تونید یه کلیت از شعر احمد شاملو تو ذهنتون بسازید.

 • Hossein Daneshpajooh
  2019-03-30 17:27

  صادقانه باید بگویمتا قبل از خواندن شعر زمان، شاملو و شعرهایش برایم غریب بودند. و عشقی که به شاملو دارم را مدیون محمد حقوقی هستم. شاید بهترین راه برای فهمیدن شاملو خواند این کتاب باشد. کتابی که عاری از هر گونه پیش داوری حقیقت جاری در شعرها و فلسفه شاملو را بیان می کند. کتابی که هنر شاملو را در به کار گرفتن قالب ها و فرم های هنری، استفاده از سبک سخن و صور خیال خاص شاملو و ... به خوبی به تصویر کشیده است. کتابی پر از نکات نقض ...البته کتابی کامل نیست، به نظرم جای در صحبت حداقل موجز در ارتباط با بارزترین خصوصیت شاملو، که سرودن شعر زنده است، از قلم افتاده باشد.شاملو شاعری است که، خونی تازه در رگ های نه تنها شعر نو، که در ادبیات ایران تزریق کرد. شاعری که دوباره تعریف هنر را برای ما مشق کرد، هنری که دیگر تجملاتی نیست، هنری که دیگر تنها مدلی سرشار از صور خیال نیست، شاملو نقش تفکر و فلسفه را در پربار بودن هنر دوباره نشان داد. شاید بحث در این موضوع در این کتاب جای خالی اش احساس شود، ولی بدون هیچ تردیدی کتابی است که در معرفی شاملو و شعرش به حد اعلی موفق بوده است.

 • Amin
  2019-04-20 10:09

  واقعا ریزبینی و دقت نویسنده رشک برانگیز است؛ در کنار آن، رویکرد روایت منصفانه کسروی که به کوچکترین نقاط قوت و ضعف، و یا درستی و خطا (از دید خود) اشاره دارد، کتاب را به مرجعی کم‌نظیر درباره انقلاب مشروطه تبدیل کرده‌است

 • Masoud Nikzadi
  2019-03-25 10:15

  yugyug

 • Zahra eb
  2019-04-09 12:59

  بسیار جالب!من عاشق شخصیت ناصرالدین شاهم

 • Hossein Davani
  2019-04-21 11:19

  شاهکار کسروی در روایت منصفانه انقلاب مشروطیت

 • Davut
  2019-03-28 17:08

  گزيده‌ي خوبي‌ست از آثار بامداد

 • Manizheh
  2019-03-25 16:25

  بیست بیست

 • Me
  2019-04-10 12:13

  test

 • Ata-Allah Arsham
  2019-04-08 10:25

  به قول منوچهر آتشي: مردي كه شعرش بود

 • Maryam
  2019-04-09 16:59

  خوشم نیومد :/

 • Reza
  2019-04-22 11:04

  fantastic

 • Pooya shamc
  2019-03-28 14:10

  best book

 • Merkousha Rain Walker
  2019-03-27 16:28

  انتخاب اشعار خوب بود در این کتاب ..

 • Fahimeh-amirhomayon
  2019-04-21 14:19

  از میان آنان چه شعرشان را چاپ کرده اند در ادبیات امروز نه بهترین؛ که تنها شاعر

 • Ehsan Mohamadian-B.T
  2019-03-27 18:12

  شاملو ....

 • Amir
  2019-04-05 13:12

  تعداد صفحات جلد 6 ام: 717 صفحهتعداد صفحات جلد 7 ام: 626 صفحهاز این مجموعه من جلد 6 ام و جلد 7 ام رو خوندم که عنوان موضوعی هر کدوم اینها هستن:جلد 6:اخلاق رسوم اجتماعیتحول و انقلاب کلی در وضع خانوادهسیر تکاملی حیاتتاریخ تغذیه در ایرانتفریحات و سرگرمی هامفهوم هنرجلد 7:ورزش در ایران باستانشکار حیوانات و تفریح با دد و دامانواع لباس و پوشاک و کلاه در ایرانسازندگان و نوازندگانتاریخچه انتشار و شیوع مواد مخدر در ایرانتاریخ پیدایش می و میگساری در ایرانبحثی کلی پیرامون مسائل جنسیوضع فوا حش و رو سپی خانه هانرد و شطرنج و انواع قمارهنر و صنعت در ایرانبا توجه به اینکه در این زمینه های اجتماعی و تاریخی قبل از مرتضی راوندی کار قابل توجهی در ایران انجام نشده بوده این کتابها در مجموع می تونن مجموعه خیلی خوبی برای مطالعه و تحقیق و کسب اطلاع از اوضاع اجتماعی ایران بعد از اسلام و مطالعات جامعه شناسی باشن... کتابها به صورت مشخص تحت تاثیر مجموعه عظیم تاریخ تمدن اثر ویل دورانت نوشته شدن ولی اصلا به کیفیت اون مجموعه نیستن... مرتضی راوندی سعی کرده که قسمتهای مختلف این کتاب رو با نقل قولهای مستقیم از انواع نوشته های به جا مونده و شعر شاعرهای مختلف مستند بکنه که در این زمینه به نظر من موفق بوده ولی نتونسته نظم مشخصی به نوشته ها بده که عنوانهای کامل و مناسب قابلیت مطالعه رو بهتر ایجاد بکنن... به این ترتیب زیر عنوانها کمی حالت پراکندگی و بی نظمی رو دارن.